ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి పేర్లు మార్చడం అనవాయితీగా మారింది. ఇక శ్రీకాకుళం పర్యటనలో ఉన్న జగన్ సెప్టెంబర్ నుండి […]