మాజీ ప్రియురాలిపై పగబట్టిన ఓ ప్రియుడు ఆమెను సజీవంగా పూడ్చి పెట్టాడు. ఆమెకు గంతలు కట్టి, కేబుళ్లతో చుట్టి, సజీవంగా […]