మాములుగా 6 వేళ్ల తో శిశువులు పుట్టడం..కామన్ గా అక్కడక్కడ జరుగుతుంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏకంగనా 24 తో శిశువు […]