దొంగతనాలకు అలవాటు పడిన వారికి ఏదో ఒకటి కొట్టయకుండా ఉండలేరు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చేతికందే వస్తువులనో.. ఓ […]