కుటుంబంలో మరణించిన వారి అవయవాలు దానం చేసి గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. మరణించినా…. తమ వారిని మరోకరిలో చూసుకోవచ్చని నిరూపించారు […]