ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టుకోలేరని పెద్దలు అంటారు. అది వాస్తవం. ఎన్నో ఏళ్లుగా మనతో ఉంటూ..మనల్నే మోసం చేస్తుంటారు. ఇది […]