అను మదిలో మొదిలిన జ్ఞాపకం కాలేజీ లో నా లెక్చర్స్ Qఅయిపోయాయ ఇక ఏ కాస్త టైమ్ దొరికిన పైన […]