శ్రుతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయమ్ ! నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరమ్! పెనుపోకడలు, వివిధ సిద్ధాంతాలుగా విడిపోతున్న భారతీయ […]