సమస్త లోకాలను నడిపించు సదాశివుడిని భక్తి తప్ప మరేది బంధించలేదు. త్రిమూర్తులలో శివుడు మాత్రమే తొందరగా స్పందిస్తాడు … ఏ […]