పంతం పట్టారంటే తగ్గేది లేదంటారు కొంతమంది. నెల్లూరోళ్లు ఇలాంటి పంతాలు మరీ ఎక్కువ. పంతానికి పోతే ఒరిగేదేమీ లేదని తెలిసినా […]