పొట్టి క్రికెట్ లో ఏదైన జరగొచ్చు. 200 పరుగుల పైన చేయవచ్చు. లేదంటే 100 లోపే అందరూ ఔట్ కావొచ్చు. […]