‘అప్పటి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇవ్వకుంటే ఈ రోజు పదవులు అనుభవిస్తున్న మీరు బిచ్చమెత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. సోనియా గాంధీ […]