ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన చట్టాలు ఉండే దేశాలుగా అరబ్ దేశాలకు గుర్తింపు ఉంది. చేతులు, కాళ్లు నరికి వేయడాలు, శిరచ్ఛేదాలు […]