వాళ్లిద్దరు కాలేజీ రోజుల్లో ప్రేమించుకున్నారు. దాదాపు ఏడేళ్ల పాటు నడిచిన ప్రేమ వ్యవహారం విభేదాలు రావడంతో విడిపోయారు. కొన్ని రోజుల […]