అంతర్జాతీయ క్యాన్సర్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కిమ్స్ ఉషాలక్ష్మి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత క్యాన్సర్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ […]